Šiuo metu Kauno „Arkos“ Bendruomenė vykdo Kauno rajono 2017 neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektą.

Projekto tikslas – užtikrinti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje

tęstinumą, plėtotę, prieinamumą, mažinti Kauno rajono žmonių su negalia (ypač sunkios ir vidutinės negalios

bei gyvenančių kaimo vietovėse) socialinę atskirtį bei sudaryti tinkamas sąlygas dalyvauti jiems visuomenės

gyvenime.

Projekto uždaviniai

1. Organizuoti neįgaliųjų dienos užimtumą Kauno ,,Arkos“ bendruomenės centre

2. Teikti asmeninio asistento pagalbos paslaugas, palydint neįgaliuosius į užimtumo, reabilitacijos, gydymo ir kt. įstaigas, sprendžiant buityje kylančias problemas.

3. Skatinti žmonių su negalia saviraišką, organizuojant jiems amatų būrelio veiklą

4. Lavinti neįgaliųjų meninius gebėjimus meno kolektyvuose.

6. Įtraukti į draugijos veiklą savanorius.

7. Išsamiai informuoti visuomenę apie projekto tikslus, uždavinius, laukiamus ir pasiektus rezultatus.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Translate »